ISO27001:2013 認定取得

Hệ thống đánh giá tuân thủ ISMS (Information Security Management System) là hệ thống bảo vệ thông tin toàn diện nhằm bảo vệ tài sản thông tin khỏi các mỗi nguy hại và giảm thiểu các rủi ro.
Chúng tôi đạt các chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế về ISMS như ISO/IEC 27001:2005, JIS Q 27001:2006 vào tháng 10/2005 và ISO/IEC 27001:2013 vào tháng 10/2013

Ruby Associatioln Certified System Integrator Gold

Được Ruby Association công nhận là "Ruby Association Certified System Integrator Gold"

経済産業省より「地域未来牽引企業(未来挑戦部門)」に認定されました

Được Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản vinh danh là “Doanh nghiệp tạo dựng tương lai cho địa phương” (lĩnh vực thách thức tương lai)

"Doanh nghiệp tạo dựng tương lai cho địa phương" là một dự án do bộ kinh tế Nhật Bản thực hiện nhằm tạo ra môi trường tốt vì sự phát triển kinh tế địa phương, bằng việc trao danh hiệu cho các công ty được kỳ vọng có các dự án khai thác đặc trưng của địa phương hoặc có đóng góp về mặt kinh tế cho địa phương đó. Những công ty được trao danh hiệu này được tuyển chọn từ danh sách tiến cử của nhiều địa phương khác nhau. Ruby Development đã được tỉnh Oita tiến cử và nhận danh hiệu trên vào ngày 22/12/2017.