TUYỂN DỤNG

Phòng phát triển M.K

LEADER

- Theo dõi tiến trình các dự án.
- Theo dõi sự phát triển về chất lượng công việc và kỹ năng của các developer.
- Báo cáo công việc định kỳ với khách hàng và quản lý dự án.

Phòng phát triển Y.F

DEVELOPER

- Phát triển các dự án sử dụng Ruby như Ruby on Rails, VueJS, NodeJS.
- Phân tích yêu cầu hệ thống, thiết kế hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu.
- Làm việc với BrSE, Leader, phối hợp với các thành viên khác hoàn thành những dự án tuyệt vời.

Phòng phát triển P.G

IT COMTOR

- Đóng vai trò phiên dịch trong các cuộc họp nội bộ và các buổi meeting với khách hàng Nhật.
- Biên dịch tài liệu cho dự án.
- Kết nối giữa team và khách hàng.