TUYỂN DỤNG

Phòng phát triển M.K

LEADER

Ruby on Rails leader(mô tả chi tiết)
Android Leader(mô tả chi tiết)
BrSE(mô tả chi tiết)
BrSE (Japanese)(mô tả chi tiết)
Leader QA(mô tả chi tiết)
Phòng phát triển Y.F

DEVELOPER

Ruby on Rails developer(mô tả chi tiết)
Android developer(mô tả chi tiết)
Fresher(mô tả chi tiết)
Phòng phát triển P.G

IT COMTOR

Leader comtor(mô tả chi tiết)
Comtor(mô tả chi tiết)
Fresher comtor(mô tả chi tiết)