TUYỂN DỤNG

Phòng phát triển Y.F

DEVELOPER

Senior developer(mô tả chi tiết)
Fresher(mô tả chi tiết)
Phòng phát triển P.G

IT COMTOR

Comtor(mô tả chi tiết)
Leader comtor(mô tả chi tiết)