Công tác nghiên cứu

Hợp tác nghiên cứu với các công ty truyền thông và công ty sản xuất ô tô

・ Nghiên cứu thử nghiệm an toàn trên xe được kết nối
・ Nghiên cứu thử nghiệm LPWA(LTE-M)

Lĩnh vực chất lượng truyền thông, áp dụng Protocol truyền thông và sử dụng dịch vụ

・Nghiên cứu kiểm chứng kỹ thuật SmartDeviceLink(SDL)
・Nghiên cứu thử nghiệm an toàn trên SmartDeviceLink(SDL)

Lịch sử nghiên cứu

Nghiên cứu hợp tác với các công ty truyền thông

・Nghiên cứu phân tính tính hữu dụng của Mesh networking
・Nghiên cứu thử nghiệm kết hợp xây dựng nền tảng truyền thông cho Telematics Global
・Nghiên cứu thử nghiệm Protocol truyền thông băng tải nhỏ
・Nghiên cứu xây dựng cơ sở hạ tầng Module LTE original cho công ty truyền thông (không bao gồm phần cứng, phía trên Embedded Layer)
・Nghiên cứu thử nghiệm cơ sở tích hợp LTE Module và CAN-Bus

Nghiên cứu hợp tác với công ty điện lực

・Nghiên cứu thử nghiệm kết hợp xây dựng nền tảng truyền thông cho công ty điện lực

Nghiên cứu hợp tác với các trường đại học

・Nghiên cứu nền tảng công cụ phát triển theo mô hình dịch vụ Web nhằm mục đích nghiên cứu giáo dục
・Nghiên cứu hỗ trợ phân tích bảo mật trong thông số kỹ thuật, thiết kế thông qua truy xuất nguồn gốc (đồng tác giả nghiên cứu)
・Nghiên cứu hỗ trợ phân tích chất lượng trong thông số kĩ thuật, thiết kế thông qua truy xuất nguồn gốc