2022

🌵 𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘 𝐌𝐄𝐍’𝐒 𝐃𝐀𝐘 – 𝟏𝟏/𝟏𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟏 🌵

🎉🎉 𝑀𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑢̛̣ 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑛𝑎̆𝑚, 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑚𝑎̀ 𝑐𝑎́𝑐 𝑁𝑎𝑚 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑅𝑈𝐵𝑌 𝑙𝑒̂𝑛 𝑛𝑔𝑜̂𝑖.

🎁🎁 𝐶𝑎́𝑐 𝑐ℎ𝑖̣ 𝑒𝑚 𝑅𝑢𝑏𝑦 đ𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑢̛̣ 𝑡𝑎𝑦 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑏𝑖̣ 𝑐𝑎́𝑐 𝑘ℎ𝑎̂𝑢 𝑡𝑢̛̀ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖́, 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑞𝑢𝑎̀, 𝑔𝑜́𝑖 𝑞𝑢𝑎̀, 𝑣𝑖𝑒̂́𝑡 𝑙𝑜̛̀𝑖 𝑐ℎ𝑢́𝑐 đ𝑒̂̉ 𝑔𝑖𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑎̣̆𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑎𝑛ℎ 𝑣𝑖̀ đ𝑎̃ 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑛𝑜̂̃ 𝑙𝑢̛̣𝑐 𝑣𝑎̀ đ𝑜́𝑛𝑔 𝑔𝑜́𝑝 ℎ𝑒̂́𝑡 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑠𝑢̛̣ 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 💪

💝💝𝐶ℎ𝑢́𝑐 𝑐𝑎́𝑐 𝑎𝑛ℎ 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑜̉𝑒, 𝑔𝑖𝑢̛̃ 𝑣𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑔 đ𝑜̣̂ 𝑣𝑎̀ 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑏𝑜̛̀ 𝑣𝑎𝑖 𝑣𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̆́𝑐 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑦𝑒̂𝑢. 🎉

📬 𝐹𝑟𝑜𝑚 𝑐ℎ𝑖̣ 𝑒𝑚 #𝑅𝑈𝐵𝑌 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑙𝑜𝑣𝑒 ❤️❤️❤️❤️

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2021

 


Other news