Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ tuân thủ Luật Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân, các luật và các quy phạm liên quan khác. Ngoài ra, chúng tôi đã thiết lập "Chương trình Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân (sau đây gọi là quy định của chúng tôi)" và sẽ kiên trì thực hiện và duy trì hệ thống quản lý bảo vệ thông tin cá nhân, đồng thời cố gắng cải tiến liên tục.

Chúng tôi sẽ chỉ định một người quản lý trong mỗi bộ phận xử lý thông tin cá nhân, thiết lập hệ thống quản lý thông tin cá nhân một cách thích hợp, đồng thời làm cho các cán bộ và nhân viên biết các quy tắc của chúng tôi, đồng thời cố gắng đảm bảo tuân thủ các quy tắc đó.

Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân trong phạm vi mục đích sử dụng đã quy định cho khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi sẽ không tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cung cấp cho bên thứ ba trừ trường hợp được khách hàng đồng ý hoặc có lý do chính đáng.

Chúng tôi sẽ giữ cho thông tin cá nhân luôn chính xác và cập nhật, cố gắng ngăn chặn việc truy cập trái phép vào thông tin cá nhân, rò rỉ, mất mát, hư hỏng, v.v. thông tin cá nhân, đồng thời liên tục cải thiện và sửa chữa bảo mật thông tin.

Chúng tôi sẽ phản hồi chân thành và kịp thời những thắc mắc, yêu cầu công khai thông tin cá nhân của quý khách hàng.

Ban hành ngày 1 tháng 6 năm 2017

Công ty TNHH Ruby Development

Đại diện: Ông Hideyuki Ashida